Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

2019-2020-окуу жыл&на карата И.Арабаев атындагы КМУнун аудиториялык фондун ьщгайлуу жанаыкчам пайдалануу учун темендегудей иретте бекитилсин: