Программы бакалавриата

Программы бакалавриата

Шифр

Билим берүү программасынын аталышы

1

600200

Туризм

2

530800

Эл аралык мамиле

3

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

4

532000

Дене тарбия

5

710200

Информациялык система жана технологиялар

6

530300

Психология

7

600300

Мейманкана иши

8

580500

Бизнес информатика

9

550600

Коркөм билим берүү

10

550500

Технологиядлык билим берүү

11

520801

Жаратылышты колдонуу жана экология  

12

530300

 Психология

13

530600

Журналистика

14

531000

Филология

15

531100

 Лингвистика

16

531200

Компьютердик лингвистика

17

531500

Аймак таануу

18

531600

Теология

19

530700

Реклама жана коом менен байланыштар

20

540200

Социалдык иштер

21

550100

Табигый-илимий билим берүү

22

550200

Физика- математикалык билим берүү 

23

550300

Филологиялык билим берүү

24

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

25

550700

Педагогика

26

570700

Текстиль жана костюм искусствосу

27

580100

Экономика   

28

580200

Менеджмент

29

550001

Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде

30

520100

Химия

31

520200

Биология

32

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү  профиль "Китепкана -маалыматтык иш"

33

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

34

710400

Программная инженерия