Алдын-ала коргоо Главная

2021-11-12 в 15:00:00

Күн тартиби:

 

  1. Абдыракунова Жылдыз Сатаровнанын “Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик багыт берүүдө үй-бүлөлүк тарбиялоонун таасирлеринин педагогикалык негиздери”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Сияев Т.М.).
  2. Былыкова Махабат Максатовнанын “Окутуунун интерактивдүү методдорун пайдалануу менен студенттердин таанып-билүү активдүүлүгүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Бабаев Д.Б.).

 

 

Диссертациялык кеңештин төрайымы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимдеринин доктору, профессор                      Дюшеева Н.К.