Алдын-ала коргоо Главная

2022-01-28 в 15:00:00

Күн тартиби:

 

1.                 Баялиева Айсулу Суютбековнанын “Болочок мугалимдерди кесиптик жактан даярдоодо демократиялуулук салттарды колдонуунун педагогикалык шарттары”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Асипова Н.А.).

2.                 Сади Кылычтын “Лицейчилердин таанып-билүү билгичтиктерин маалыматтык технологиялардын негизинде өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Мааткеримов Н.О.).

3. Ар кандай маселелер.

 

Диссертациялык кеңештин төрайымы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимдеринин доктору, профессор                      Дюшеева Н.К.