Отзыв I оппонентова


Давлетбекова Айзада Давлетбековна

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

2023-03-17

Белгибаева Гулнур Абубакировна

Нравственное воспитание учащихся младших классов средствами казахских дидактических произведений

2023-03-17

Сулайманова Рахат Токтогуловна

Кыргызстанда педагогикалык кадрларды даярдоонун теориясы жана практикасы

2023-02-17

Кыдыралиева Айтикан Раимжановна

И. Бекбоевдин илимий жана педагогикалык -уюштуруучулук ишмепрдуулугу

2022-09-23

Уркумбаева Рахат Аваскановна

Научно-педагогическая деятельность Л.А. Шеймана и его роль в становлении методики преподавания русской литературы в кыргызской школе

2022-09-13

Жакыпова Зарина Жакыповна

Активизация учебной деятельности студентов педагогических колледжей путем применения контекстных технологий обучения

2022-09-13

Былыкова Махабат Максатовна

“Окутуунун интерактивдүү методдорун пайдалануу менен студенттердин таанып-билүү активдүүлүгүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары”

2022-06-01

Машанова Айнур Сапапрбековна

Экономика адистиктеги студенттердин билим сапатын жогорулатууда окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун педагогикалык шарттары

2022-05-30

Сади Кылыч

Лицейчилердин таанып-билүү билгичтиктеринин маалыматтык технологиялардын негизинде өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары

2022-04-29

Кудайбердиева Гульмира Каримовна

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

2022-04-29

Чинибаева Гульнар Дуйсековна

Развитие сравнительной педагогики в Республике Казахстан

2022-04-05

Баялиева Айсулу Суйутбековна

Болочок мугалимдерди кесиптик жактан даярдоодо демократиялуулук салттарды колдонуунун педагогикалык шарттары

2022-04-04

Мураталиева Мира Алымбековна

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

2022-03-15

Эргешова Кундуз Абдылаковна

“Салттуу кыргыз уй-булесунде балдардын курагына жараша тарбиялоонун езгечелуктеру”

2022-02-15

Абдракунова Жылдыз Сатаровна

Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик багыт берүүдө үй-бүлөлүк тарбиялоонун таасирлеринин педагогикалык негиздерин калыптандыруу

2021-12-14

Кушчебек кызы Ширин

Кыргызские народные игры как средство формирования ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста

2021-12-14

Оралова Зауре Мекенбаевна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

2021-12-07

Умарова Рита Нурдиновна

“Кыргыздардын салттуу педагогикалык маданиятындагы кыз балдарды социалдаштыруу системасы”

2021-11-10

Такенова Жылдыз Тунгучбаевна

“Педагогические условия формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов неязыковых специальностей”

2021-11-10

Туребеков Биржан Анарбекович

«Научные основы модернизации содержания трехразовых в неделю уроков физической культуры в начальной школе»

2021-10-19

Алиева Канышай Уларовна

Башталгыч класстын окуучуларына уй-булодо руханий-адептик тарбия беруунун педагогикалык шарттары

2021-10-14

Джапарова Замира Бердибековна

Жалпы билим беруу уюмдарынын педагогодорунун инклюзивдик компетенттуулугун калыптандыруудагы педагогикалык шарттар

2021-09-14

Таирова Калбубу Акматжановна

Кыргыз жазуучуларынын көркөм чыгармалары аркылуу окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо

2021-09-14

Айдарова Жыпаргул Мусаевна

Өспүрүм курактагы окуучулардын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары

2021-06-15

Эсеналиева Гульзат Ашимовна

Оценка учебных достижений студентов педагогических колледжей с помощью компьютерного тестирования

2021-06-14

Толоев Максатбе Женишович

“Жогорку класстын мектеп окуучуларынын агрессивдүүлүк жоруктарын жоюунун педагогикалык шарттары”

2021-05-17

Жолдошова Бибигул Алайчиевна

“Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында окуучулардын креативдүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2021-04-16

Качкын уулу Алтынбек

“Айыл мектебинин келечектеги мугалиминин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптандыруу”

2021-04-12

Нурмаганбетова Раугаш Канатбековна

“Подготовка будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной среде”

2021-02-16

Жакипов Адилбек Жолдошович

“Кыргыз элдик кыймылдуу оюндарын дене тарбия сабактарында колдонуунун жолдорун жана шарттарын аныктоо”

2021-02-15

Озтюрк Мадина Шамильевна

“Формирование коммуникативных и социальных компетенций студентов сферы туризма и сервиса на занятиях по английскому языку”

2021-01-19

Назарматова Гульжан Абдыкеримовна

Педагогические основы совершенствования коммуникативной компетентности преподавателей вуза в процессе повышения квалификации

2020-11-17

Айтышова Жаныл Токтосуновна

ЗЭЭНДҮҮ БАЛДАРДЫН ОКУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2020-11-12

Абдулхоликзода Лутфия Абдулхолик

«Педагогическая система профессионального воспитания студентов экономического профиля в вузах республики Таджикистан»

2020-03-27

Кулуева Сейдана Сатаровна

«Педагогические условия развития мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов педвузов»

2020-03-17

Ашымбаева Токтобубу Абасовна

"Социалдык педагогдордун кесиптик компетенттуулугун онуктуруунун педагогикалык шарттары" (Кыргыз Республикасынын мисалында))

2020-03-16

Саванкова Марина Владимировна

«Формирование межкультурно-коммуникативной компетенции в процессе самостоятельной деятельности студентов по иностранному языку (на основе портфолио)»

2020-02-11

Байтокова Айнура Сыйлашовна

"Болочок мугалимдердин жалпы адамзаттык баалуулуктарын калыптандыруу (Ч. Айтматовдун чыгармаларынын улугусундо)"

2020-02-07

Сманбаев Орнокбек Аманович

“Окуучуларга айыл-чарба кесиптерине багыт берүүнүн теориясы жана практикасы”(айыл мектебинин мисалында)

2020-01-14

Умирбекова Айзат Кампитовна

Подготовка будущего учителя к реализации новых подходов в преподавании и обучении

2019-12-17

Шамырканова Надира Бейшенбековна

“Башталгыч класстын окуучуларынын өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун педагогикалык шарттары”

2019-12-17

Табалдиева Чынара Бейшенкариевна

Негизги мектепте Кыргыз Республикасынын географиясын окутууда окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу

2019-11-12

Дергунова Елена Юрьевна

«Педагогические условия формирования поликультурной личности студентов языковых специальностей вузов»

2019-11-11

Шамканова Гульмира Джылкычыевна

Мектепке чейинки балдардын кеп маданиятын дене тарбия конугуулору аркылуу остуруунун педагогикалык шарттары (3-5 жаштын мисалында)

2019-10-15

Сатыбалдиев Дуйшобай Ражабалиевич

ОРТО МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫН АЛГАЧКЫ ХИМИЯЛЫК, ФИЗИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРДҮ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН НЕГИЗИНДЕ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ

2019-10-14

Абдыбекова Нурмира Абдыбековна

“Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2019-09-17

Тулобердиев Калыбек Кемелович

“Формирование трудовой активности сельских школьников в процессе организации внеклассной и внешкольной работы”

2019-09-16

Ерменова Батиля Оралбаевна

“Казахские народные подвижные игры как средство повышения двигательной активности учащихся 5-6-классов” (на примере уроков физической культуры)

2019-06-11

Барсанаева Джамиля Сагыналиевна

Педагогические условия социализации детей в школе через инклюзивное образование

2019-06-10

Джакыпов Кубатбек Куланчиевич

“Болочок музыка мугалимдерине комуз күүлөрү аркылуу эстетикалык тарбия берүүнүн педагогикалык шарттары”

2019-05-21

Жакпарова Гульнар Алдангаровна

«Формирование познавательных способностей учащихся младшего школьного возраста на основе межпредметной связи» (на примере предметов «Технология» (труд) и «Математика»),

2019-05-21

Шестель Виктория Владимировна

“Педагогические условия формирования ключевых и предметных компетентностей экономической грамотности учащихся средней школы”

2019-04-15

Рыспаева Чолпон Курманбековна

“Башталгыч класстын окуучуларынын окуу мотивациясын калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2019-04-15

Кашматова Жамиля Ашировна

“Башталгыч класстын болочок мугалимдеринин ден соолугун чыңдоо боюнча ишмердүүлүгүн калыптандыруу”

2019-03-12

Муратова Айнура Муратовна

“Мектепке чейинки билим берүүдө болочок педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2019-03-11

Кулуева Фарида Шабданбековна

“Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары”

2019-02-12

Мамырова Мээрим Ишенбековна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2019-02-12

Зулуев Бекмурза Бекболотович

"XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим беруу тармагынын тарыхый онугушу (Фергана ороонунун мисалында)"

2019-01-15

Ажибаева Айнура Жакшимбаевна

“Теория и практика управления качеством подготовки учителей начальной школы”

2018-12-11

Эргешали кызы Айчурок

“Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында)

2018-11-13

Бисембаевa Нагимa Асанхановнa

“Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов”

2018-11-13

Ниязова Айнагуль Маликовна

«Научно-методические основы современной системы оценки учебных достижений учащихся общеобразовательных школ» (на примере русского языка и литература)

2018-10-16

Каденова Жаннат Токтомаматовна

«Манас эпосунда бала Манастын инсан, патриот катары калыптанышында элдик тарбия салттарынын ролу»

2018-10-16

Содиков Нозим Махмадинович

"Мевлана Желаледдин Руминин мурастарындагы педагогикалык идеяларды азыркы мектеп окуучуларын тарбиялоодо колдонуу мумкунчулуктору"

2018-08-27

Мадаминов Гапыр Маматкулович

«Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары»

2018-08-26

Качиева Апал Ешембековна

“Азыркы мектеп шартында класс жетекчинин ишмердүүлүгүн өнүктүрүү”

2018-06-19

Арунова Ж.К.

“Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие их модернизации”

2018-06-19

Сергеева Валерия Викторовна

“Научно-педагогические основы формирования патриотической культуры будущих педагогов в вузе”

2018-05-15

Колбаев Канат Байболдуевич

“Модель институциональной системы оценки качества образования и методика её реализации в системе высшего профессионального образования”

2017-11-26

Кырбашова М.Т.

“Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк өз алдынчалыгын калыптандыруу”

2017-11-14

Несипбаева Заурегуль Сагымбековна

“Формирование нравственных качеств старшеклассников в условиях полилингвального обучения”

2017-10-17

Карыбекова Нургул Муратбековна

“Научно-теоретические основы и педагогические условия изучения иностранных языков на базе двуязычия в вузе”

2017-10-17

Кособаева Бакдолот

“Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы”

2017-09-19

Курманалиева Айнура Озубековна

Болочок инженерлердин креативдуулугун маалыматтык технологияларды колдонуу менен калыптандыруунун дидактикалык негиздери

2017-06-20

Омурканова Чынара Токолоновна

Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берууну моделдештируу

2017-06-20

Ахметов Тулемис Секебаевич

“Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции”

2017-05-16

Омурзакова Чолпон Шайлообековна

“Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу (7-класстын Информатика предметинин мисалында)”

2017-05-16

Абдыгазиева Назира Каныметовна

“Формирование коммуникативного лидерства студентов ВУЗа (на примере дисциплины “Русский язык”)”

2017-04-18

Бектуров Туйгун Муктарович

“Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)”

2017-04-18

Нуркулова Эльмира Рыскельдиевна

“Совершенствование содержания профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов”

2017-03-24

Джумабаева Гулайым Абдысаматовна

“Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери”

2017-03-14

Сартбекова Нуржан Коодоевна

“Болочок инженерлердин башка тилдүү коммуникациялык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери”

2017-02-14

Умарбекова Анара Анарбаевна

“Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”

2017-01-17

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

“Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе”

2016-12-13

Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович

«Жогорку окуу жайларында окутуу процессин башкаруунун технологияларын өркүндөтүү»

2016-11-18

Умарбекова Анара Анарбаевна

“Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”

2016-09-23

Шеримбекова Алтынай Мукасовнанын

“Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор”

0000-00-00